تست پیامک
  • لیست بانک های شماره موبایل بخش مالی و اداری


    ردیف نام بانک بخش تعداد شماره قیمت بانک امکانات
    1 آموزشگاه های حسابداری و نرم افزار حسابداری (مالی و اداری) 3,120 شماره موبایل 350,000 ریال
    2 موسسات حقوقی+ثبت شرکت و رتبه بندی و مرتبط (مالی و اداری) 4,500 شماره موبایل 350,000 ریال
    3 موسسات مالی + حسابداری و حسابرسی و مرتبط (مالی و اداری) 2,100 شماره موبایل 350,000 ریال