تست پیامک
 • لیست بانک های شماره موبایل بخش خدمات شهری و شهرداری


  ردیف نام بانک بخش تعداد شماره قیمت بانک امکانات
  1 خدمات شهری و فضای سبز و مرتبط (خدمات شهری و شهرداری) 1,100 شماره موبایل 300,000 ریال
  2 خدمات مرتبط با شهرداری تهران و مرتبط (خدمات شهری و شهرداری) 1,500 شماره موبایل 450,000 ریال
  3 صاحبان گل فروشی , گل و گیاه و مرتبط (خدمات شهری و شهرداری) 1,300 شماره موبایل 250,000 ریال
  4 شماره موبایل منطقه 13 پستی تهران (خدمات شهری و شهرداری) 641,000 شماره موبایل 1,000,000 ریال
  5 شماره موبایل منطقه 14 پستی تهران (خدمات شهری و شهرداری) 808,000 شماره موبایل 800,000 ریال
  6 شماره موبایل منطقه 15 پستی تهران (خدمات شهری و شهرداری) 198,000 شماره موبایل 500,000 ریال
  7 شماره موبایل منطقه 16 پستی تهران (خدمات شهری و شهرداری) 727,000 شماره موبایل 900,000 ریال
  8 شماره موبایل منطقه 17 پستی تهران (خدمات شهری و شهرداری) 438,000 شماره موبایل 500,000 ریال
  9 شماره موبایل منطقه 18 پستی تهران (خدمات شهری و شهرداری) 402,000 شماره موبایل 500,000 ریال
  10 شماره موبایل منطقه 19 پستی تهران (خدمات شهری و شهرداری) 500,000 شماره موبایل 1,000,000 ریال