تست پیامک
 • لیست بانک های شماره موبایل بخش صنعت و معدن


  ردیف نام بانک بخش تعداد شماره قیمت بانک امکانات
  1 مدیران صنعت آهن آلات و مرتبط (صنعت و معدن) 2,262 شماره موبایل 250,000 ریال
  2 نفت+گاز+پتروشیمی و مرتبط (صنعت و معدن) 967 شماره موبایل 300,000 ریال
  3 مهندسین صنایع در حوزه صنعت و معدن (صنعت و معدن) 1,200 شماره موبایل 250,000 ریال
  4 بانک اطلاعاتی سنگ بری های کشور (صنعت و معدن) 950 شماره موبایل 150,000 ریال