تست پیامک
  • لیست بانک های شماره موبایل بخش بازرگانی و مرتبط


    ردیف نام بانک بخش تعداد شماره قیمت بانک امکانات
    1 مدیران صنعتی+بازاریابی+بازرگانی و مرتبط (بازرگانی و مرتبط) 3,900 شماره موبایل 150,000 ریال
    2 فرش ،قالیچه، موکت و مرتبط (بازرگانی و مرتبط) 3,711 شماره موبایل 300,000 ریال
    3 بانک شماره موبایل صنف صادرات و واردات (بازرگانی و مرتبط) 2,843 شماره موبایل 250,000 ریال